/ مقالات

How Heat Recovery system Works in a pool

در این مقاله چگونگی فرآیند سرمایش و گرمایش و بهینه سازی آن توسط یک هواساز هیت ریکاوری در یک مجموعه استخر ارایه شده است.

Air to Air Energy Recovery

در این مقاله به صورت اجمالی چند نوع سیستم هیت ریکاوری شامل مبدل های هوا به هوا و هیت پایپ مورد بررسی قرار گرفته است .

Effect of Condenser Air Flow on the performance of an Air Conditioner

در این مقاله چگونگی تغییر جریان و تاثیر آن بر بهبود سیکل تراکمی مورد بررسی قرار گرفته است.

Scroll Compressors

در این مقاله که از شرکت کریر میباشد کمپرسورهای اسکرال به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته اندو مقایسه ای بین آنها و کمپرسور اسکرو با استپ صورت گرقته است.

Advantages of Flooded Chillers

در این مقاله تفاوتهای بین یک سیستم DX و یک سیستم Flooded را بررسی خواهیم کرد.